Kategorie

Newsletter

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-MAGNOLIA.PL

 Regulamin sklepu wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

  

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

  1. Sprzedawcy - należy przez to rozumieć Sklep internetowy Hurtownia E-magnolia działający pod adresem: www.e-mangnolia.pl prowadzony przez PHU Magnolia ul.Jagiełły 9, 11-015 Olsztynek Tel: 519-593-002, email kontakt@e-mangnolia.pl;

  2. Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;

  3. Konsumencie - należy przez to rozumieć Kupującego - osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§2 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towarów i Kupującym zgodnie z

 

§3 Składanie i przyjmowanie zamówień

1. Kupujący składa zamówienie poprzez wybór jednej lub kilku pozycji Towarów oferowanych w Sklepie, dodanie do koszyka zamówienia, wybrania formy dostawy i płatności, wypełnienie formularza danych osobowych i zatwierdzenie złożenia zamówienia.

2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu albo druku zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej.

3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego.

4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

5. W przypadku braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

6. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia w ciągu 12 godzin od chwili jego złożenia, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy kontakt@e-mangnolia.pl

 

§4 Realizacja zamówień

1. Realizacja zamówień na Towary następować będzie w terminie do siedmiu dni roboczych od zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie bankowym Sprzedającego.

2. Do terminu realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym wpłata za zamówienie została zaksięgowana. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy termin realizacji zamówień może ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.

 

§5 Zasady dostawy

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

2. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu lub druku zamówienia pozycję "Poczta Polska" dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, przy czym orientacyjny termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku pięć dni roboczych zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie bankowym Sprzedającego.

3. Podany termin dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie Poczty Polskiej lub Kuriera.

 

§6 Ceny towarów i opłaty

1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych Towarów jest cena podana w sklepie e-mangnolia.pl w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

2. Opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponosi kupujący. Wysokość kosztów wysyłki podana jest na stronie internetowej sklepu.

 

§7 Sposoby płatności

1. W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności:

a) płatność za pomocą bankowości internetowej

b) przedpłata - Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest podsumowanie zamówienia wraz z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy. Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedawcy;.

 

§8 Prawo odstąpienia od umowy umowy i zwroty

1.Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie:

a) Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

b) Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

4.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w następującej formie:

a) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@e-mangnolia.pl, jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną,

b) albo listownie na adres: PHU Magnolia ul.Jagiełły 9, 11-015 Olsztynek.

5. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi załącznik do regulaminu (załącznik nr 1).

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy tylko, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

§9 Skutki odstąpienia od umowy

1.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep np. Pocztą Polską lub Kurierem), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2.Jeżeli Kupujący otrzymał Towar w związku z umową ma obowiązek odesłać lub przekazać Towar na adres PHU Magnolia ul. Jagiełły 9, 11-015 Olsztynek, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

3. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.

4. Kupujący odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§10 Składanie reklamacji

1. Kupujący składa w terminie 14 dni roboczych listownie na adres: PHU Magnolia ul.Jagiełły 9, 11-015 Olsztynek Tel:519-593-002, lub email kontakt@e-mangnolia.pl

2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.

3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub pocztą elektroniczną) w terminie 5 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.

4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę. Koszty zwrotu i ponownej wysyłki ponosi Sprzedawca.

 

 

§11 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Sklep internetowy Hurtownia E-magnolia działający pod adresem: www.e-mangnolia.pl prowadzony przez PHU Magnolia ul.Jagiełły 9, 11-015 Olsztynek Tel: 519-593-002, email kontakt@e-mangnolia.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgody osoby, której dane dotyczą. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy w okresie 10 lat (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie.  

2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się poniżej.

 

§12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz Kodeks Cywilny.

2. Wypadku Kupujących niebędących konsumentami stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na wszystkich stronach sklepu e magnolia.pl. Kupujący składając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.

 

Olsztynek, dnia 25 grudnia 2014.


  

Polityka prywatności 

Jakie dane o Tobie zbieramy?
Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał sie zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.
Dane zbierane podczas transakcji zakupu
Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV.
Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu.
Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie dokonującej dostawy kurierskiej oraz obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.
Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji. Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?
Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
Twoje dane osobowe są pobierane automatycznie po wejściu na strony sklepu sklep.audiostereo.pl.
System informatyczny, z którego korzysta sklep sklep.audiostereo.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem z którego korzystasz łącząc się ze sklepem. Dane te są gromadzone wyłącznie w celach statystycznych, mających na celu zaoferowanie najwyższej wygody użytkowania serwisu. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi.
Sklep sklep.audiostereo.pl wykorzystuje technologię „cookies” czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu w celu umożliwienia sklepowi na rozpoznanie Ciebie i lepszego dostosowania do Twoich potrzeb, przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu w jaki korzystasz z niego oraz oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej. W przypadku gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczanie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Nasze bazy danych posiadają wszelkie niezbędne i wymagane przez prawo fizyczne, logiczne i proceduralne zabezpieczenia przed wglądem osób trzecich lub utratą danych

Zmiany naszej polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt
Firma zbierająca dane: F.H. TECHNOTRONIK Andrzej Lesień i S-ka Sp.J., 95-200 Pabianice, Reymonta 12, Polska.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Sklep internetowy Hurtownia E-magnolia działający pod adresem: www.e-mangnolia.pl prowadzony przez PHU Magnolia ul.Jagiełły 9, 11-015 Olsztynek Tel: 519-593-002, email kontakt@e-mangnolia.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody odbiorcami danych osobowych są kontrahenci i partnerzy Administratora (podmioty, które zamierzają przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych).

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

 Załącznik nr 1

(Wzór formularza odstąpienia od umowy)

 

 

 

Adresat: PHU Magnolia ul. Jagiełły 9, 11-015 Olsztynek

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów: ………………………………………................................................…………

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) Towaru: ……….....................................…………..

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………

- Adres……………………………………………………...........................….………….

- Podpis ………………………………………………………..................….….…………

- Data ………………………………………………………….......................................…

 

 

(*) – niewłaściwe skreślić

 

____________________________________________________________________________

 


Regulamin sklepu

 (do 25.12.2014)

Polityka bezpieczeństwa

Wszystkie dane, które Klienci przesyłają za pomocą formularzy sklepu e-magnolia.pl w związku ze składaniem zamówień, są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień.

Kupujący ma na żądanie pełne prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych z bazy sklepu e-magnolia.pl zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Złożenie zamówienia w sklepie e-magnolia.pl oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję Klienta. Dyspozycję taką należy przesłać na adres: hurtownia@e-magnolia.pl lub pocztą na adres firmy e-magnolia.pl.


Transakcja

Sklep internetowy e-magnolia.pl jest prowadzony przez firmę;
PHU Magnolia 
Jagiełły 9, 
11-015 Olsztynek
Użytkownik składając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. E-magnolia.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza danych osobowych, adresowych i kontaktowych.

Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on e-mail wysłany automatycznie z serwisu e-magnolia.pl potwierdzający przyjęte zamówienie. E-magnolia.pl zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji.

W przypadku złożenia zamówienia w dniu innym niż roboczy będzie ono realizowane w najbliższy dzień pracujący następujący po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Ceny towarów będące w ofercie sklepu e-magnolia.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

Każda transakcja zawarta w sklepie e-magnolia.pl potwierdzana jest fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru lub przelewem na konto bankowe ( 52 1140 2004 0000 3002 7507 4161)
Dane katalogowe produktów przedstawione na stronach sklepu mogą być niepełne zaś zdjęcia produktów ze względu na ograniczoną rozdzielczość, kompresję, zmiany wyglądu produktów w zależności od oświetlenia oraz inne przyczyny mogą nie oddawać wszystkich szczegółów i cech produktów. Wszelkie wątpliwości Klient wyjaśnia przesyłając zapytanie do sklepu e-magnolia.pl przed dokonaniem zakupu.
W przypadku gdy zamówienie składa się z kilku towarów mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez e-magnolia.pl ostatniego elementu zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej sklepu e-magnolia.pl, jednak zmiany te nie dotyczą praw nabytych osób korzystających ze sklepu.
Regulamin obowiązuje od 04-06-2014.

 

Wysyłka i zwroty

Sklep e-magnolia.pl wysyła zamówione produkty za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej.

W momencie odbioru przesyłki kurierskiej odbiorca powinien sprawdzić czy opakowanie z towarem jest oryginalnie zapakowane. W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze sklepem e-magnolia.pl

Po odbiorze nieuszkodzonej paczki należy sprawdzić czy jej zawartość zgadza się z zamówieniem oraz czy towary nie są uszkodzone. W razie stwierdzenia takiej sytuacji należy w możliwie krótkim czasie skontaktować się ze sklepem e-magnolia.pl
Przesyłki wysyłane przez sklep e-magnolia.pl są starannie pakowane i zabezpieczane.

Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone od uszkodzenia i zaginięcia.

W przypadku przesyłek za pobraniem dowodem wpłaty jest podpisany przez przewoźnika list przewozowy.

W przypadku reklamacji wadliwy towar należy zapakować wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie i odesłać na własny koszt do sklepu e-magnolia.pl
Warunkiem ważności gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna jeśli produkt ją posiada.

Do podlegającego reklamacji produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) oraz opis problemu.

Adres wysyłki dla reklamacji:

Jeżeli nie będzie możliwa naprawa i wymiana produktu na nowy (na przykład z powodu zaprzestania produkcji), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.

Zgodnie ustawą z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny Konsument może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Od umowy odstąpić może jedynie Klient mający status konsumenta w myśl art. 22[1] kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
W przypadku konieczności zwrotu pieniędzy Klientowi (niezależnie od przyczyny) sklep e-magnolia.pl dokona zwrotu należnej kwoty po nadesłaniu przez klienta czytelnie podpisanej imieniem i nazwiskiem faktury korygującej wraz z datą złożenia podpisu (Urząd Skarbowy nie akceptuje kopii tego dokumentu przesłanego faksem, e-mailem, itp).

Sklep internetowy e-magnolia.pl zastrzega sobie prawo żądania zaliczki w wysokości min. 30% składanego zamówienia w przypadku gdy jego wartość przekracza 1000zł lub dotyczy produktów nietypowych a także w przypadku gdy zamawiana jest duża ilości produktów tego samego typu. Produkty sprowadzane na specjalne zamówienie, do których sklep zażądał całkowitej lub częściowej przedpłaty nie podlegają zwrotowi oraz Klient nie ma możliwości zrezygnowania z takiego zamówienia.

Sklep e-magnolia.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 


Przeglądaj wersję mobilną strony